పెద్ద పెద్ద కళ్లతోటి ప్రోమో పాట- హలో గురు ప్రేమకోసమే